Maandelijkse archieven: maart 2015


VenB beroepskosten – managementskosten

Arrest van het Hof van Beroep van Luik dd. 17.12.2014 – De betwiste kosten houden verband met managementprestaties die werden uitgevoerd door de nv P. ten voordele van de appellerende bvba krachtens een ondernemingsovereenkomst die werd gesloten op 6 mei 1996 met terugwerkende kracht op 1 september 1993. Appellante vertrouwde het management van haar structuur […]


Gelegenheidsarbeid

VRAAG Sinds het aanslagjaar 2014 werden enkele maatregelen genomen die de horecasector een nieuw sociaal en fiscaal regime aanbieden voor gelegenheidsarbeid. Op fiscaal vlak is het inkomen uit die gelegenheidsarbeid nu afzonderlijk belastbaar aan een tarief van 33%. Hierdoor wordt de bezoldiging die een gelegenheidswerknemer ontvangt aan een tarief van 33% belast in plaats van […]


Verbreking van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming. – Gevolgen.

VRAAG Dat een arbeidsovereenkomst door de betrokken partijen in onderlinge overeenstemming kan worden beëindigd, is een algemeen aanvaard gegeven. Deze wijze van verbreking van de arbeidsovereenkomst heeft bepaalde arbeidsrechtelijke gevolgen waarover ik de minister van Werk ondervraagd heb (Vraag nr. 27 van 27 november 2014, Vragen en Antwoorden, Chambre, 2014-2015, n° 7, p. 83). Boven […]


Creditering of verbetering van de factuur in 2015

Situering Wanneer men een factuur moet verbeteren, zal men in de praktijk wellicht ook de oude crediteren en een nieuwe factuur opmaken. Soms volstaat echter ook een verbeterend stuk dat de oorspronkelijke factuur aanvult. Verbeterend stuk Een verbeterend stuk is dus in feite de algemene benaming voor elk document dat iets wijzigt aan een oorspronkelijke […]


Het Hof van Justitie van de Europese Unie zal zich moeten uitspreken over de toepassing van de btw op advocaten

De btw werd in het Belgisch recht ingevoerd door een wet van 3 juli 1969. Sedert die invoering werd voorzien dat verschillende beroepen ervan vrijgesteld kunnen worden. Onder die beroepen bevonden zich notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten. In de loop der jaren is die lijst alsmaar korter geworden. Voor de juridische beroepen zijn de prestaties van […]


Artikel 50 §1 WIB biedt geen uitkomst voor de belastingplichtige die valse facturen wil aftrekken

Volgens artikel 49 WIB moet de belastingplichtige die beroepskosten wil aftrekken de echtheid en het bedrag ervan verantwoorden door middel van bewijsstukken of ingeval zulks niet mogelijk is, met alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. Artikel 50 §1 WIB voorziet met enige flexibiliteit dat de beroepskosten waarvan het […]


Facturering in 2015 : BTW regels

Situering De definitieve regeling inzake (voorschot)facturen gaat pas in op 1 juli 2015. Hiermee komt de administratie nogmaals (Beslissing Btw nr. E.T.127.191 dd. 25.11.2014) tegemoet aan de vraag vanuit de praktijk om de nodige tijd te krijgen om zich aan te passen. Hierdoor blijven tot 1 juli 2015 een aantal toleranties naast de definitieve regeling […]


Roerende voorheffing op dividenden optrekken om de vennootschapsbelasting te verlagen, een zinvol idee

Malta wordt vaak genoemd als dé Europese lidstaat waar de vennootschapsbelastingen nog hoger zijn dan in België. Het tarief bedraagt er inderdaad 35 %, tegenover 33,99 % in België. Er is nochtans een groot verschil tussen het Maltese en het Belgische systeem. De Maltese vennootschapsbelasting kan immers worden verrekend met de belasting van de natuurlijke […]