Maandelijkse archieven: april 2015


VZW – vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting?

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 18.03.2014 – De geïntimeerde is een tijdelijke vereniging opgericht in 1997 conform artikel 212/WIB/92. Tussen partijen is betwisting ontstaan nopens het feit of de geïntimeerde onderworpen is aan het stelsel van de vennootschapsbelasting (stelling van de appellant) dan wel aan de rechtspersonenbelasting (stelling van de geïntimeerde). […]


Kunt u nog ontsnappen aan de GKS?

Een Thaïs restaurant overschrijdt in 2014 (referentieperiode) de 10 %-regel. Eind 2014 beslist de zaakvoerder om nog enkel meeneemgerechten te verkopen. Kan deze horeca uitbater nog ontsnappen aan de verplichte aankoop van een GKS? Principe IEDEREEN die na toepassing van de 10 % regel op de horecaomzet van 2014 GKS-plichtig blijkt te zijn, moet zich […]


Berekening van de duur van het aanhouden van een goed: een op z’n zachtst gezegd verrassende commentaar

De berekening van de termijn van 5 jaar levert een aantal problemen op bij de overdracht van een vast actief. We geven een voorbeeld om de situatie beter te illustreren. Een natuurlijke persoon koopt op 31.10.2009 een gebouw. Hij verkoopt het door in 2014, maar het compromis werd op 30.09.2014 ondertekend met als opschortende voorwaarde […]


VenB: afschrijving van vruchtgebruik

Het geschil houdt verband met de afschrijving van het vruchtgebruik en de aftrek van de kosten voor de werken die door geïntimeerde werden uitgevoerd aan een gebouw gelegen te FALMAGNE, waarvan de zaakvoerder van de vennootschap en zijn echtgenote de naakte eigendom bezitten. De notariële akte van de aankoop bepaalt met name dat de vruchtgebruiker […]


Vergoeding en btw

Een btw-plichtige levert een dienst aan een andere btw-plichtige op grond van een overeenkomst. Na problemen in de verstandhouding, beslissen beide partijen om een punt te zetten achter de overeenkomst en de storting van een vergoeding aan de onderaannemer wordt stopgezet. Men begrijpt dat de vergoeding hier niet overeenstemt met een prestatie, maar met de […]


Professioneel gebruik van een deel van de woning die men in mede-eigendom heeft met zijn echtgenoot

Een beoefenaar van een vrij beroep koopt samen met zijn echtgenote een woning. Het echtpaar koopt het in mede-eigendom en ze sluiten een gezamenlijke lening af bij de bank. De man gebruikt een deel van de woning voor zijn beroepsactiviteit. Hij boekt de afschrijvingen en de interesten van de lening in de beroepskosten op de […]


Geregistreerd kassasysteem: tolerantie laattijdige registratie tot en met 30 april 2015

Momenteel (1.3.2015) hebben 16.200 horeca-uitbatingen zich reeds geregistreerd voor het geregistreerd kassasysteem (GKS). Om diverse redenen blijkt deze registratie echter moeilijk of onmogelijk voor een belangrijk deel van de horeca-uitbatingen: Een aantal ondernemingen-rechtspersonen ondervindt toegangsproblemen tot de e-services van de FOD Financiën (en dus ook tot het GKS) omdat bepaalde gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen […]