Maandelijkse archieven: september 2015


Het wachtdocument als “garantie” voor het recht op aftrek

Situering De factuur vormt een spildocument van de btw-wetgeving. Om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen moet men in principe over een regelmatige factuur beschikken. Reeds geruime tijd hanteert het Hof van Justitie echter het principe van “substance over form”, in tegenstelling tot de vroegere rechtspraak die zeer strikt aan de vormvoorwaarden hield om […]


Verplichte aangifte van Paypal-, Facebook- of andere rekeningen (Amazon.fr, Amazon.com, e-Bay…)?

We plaatsten een vraagteken achter de aangifteplicht van Paypal, Facebook of andere rekeningen (Amazon.fr, Amazon.com, e-Bay …). We vroegen het mondelinge advies van toenmalig minister van Financiën Koen Geens. Ter herinnering: De Kamer, Com. 861 p.12: “07 Vraag van de heer Alain Mathot aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over “de bankrekening PayPal” […]


Over het goed gebruik maken van vruchtgebruikconstructies

We weten sedert een aantal jaren dat de fiscus het moeilijk heeft met opsplitsingen van eigendommen tussen de vennootschap en haar zaakvoerder. De fiscus voerde hier verscheidene argumenten voor aan met gemengd succes, maar geeft niet op. De introductie in het wetgevend arsenaal, van het begrip fiscaal misbruik deed een aantal belastingplichtigen sidderen en beven, […]