Maandelijkse archieven: februari 2016


De aftrek van beroepskosten : de activiteit moet erop gericht zijn winst te maken en belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd. 01.04.2015 – De betwisting betreft aanslagen in de personenbelasting.   Voor de litigieuze aanslagjaren gaf de belastingplichtige, benevens bezoldigingen als gemeentearbeider, verliezen aan van zijn zelfstandig bijberoep (muziek en sonorisatie). Na de vernietiging van de aanslagen door de gewestelijke directeur wegens onvoldoende motivering van de berichten […]


Het recht op aftrek van btw kan niet zonder meer worden uitgeoefend op grond van het enkele feit dat er een factuur werd uitgereikt en betaald

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 13.05.2014 – Bij de eerste appellante werd een controle gehouden door de BTW administratie. De controleagent heeft geoordeeld dat de eerste appellante inbreuken heeft begaan op de btw-reglementering. Vermits geen akkoord kon bereikt worden, heeft de controleagent een proces-verbaal opgemaakt. Wegens niet akkoord werd daarna een […]


Btw-wetgeving kwartaalaangevers : ongelijkheid

VRAAG Indien een onderneming ervoor kiest om btw-kwartaalaangiften in te dienen (regeling van de kwartaalaangifte) moeten deze uiterlijk de twintigste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot voldoen op de belasting waarvan de opeisbaarheid uit die aangifte zal blijken (artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit nr. 1 van […]


Btw-vrijstellingsregeling : overschrijding drempel

Vraag Een zelfstandige die de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen geniet, heeft in een bepaald jaar het omzetplafond van 5.580 euro overschreden. Hij heeft verzuimd dat aan de btw-controledienst te melden. De btw-controledienst is overgegaan tot een regularisatie, waardoor de betrokkene btw moest betalen (in dit geval ongeveer 1.000 euro). Bestaat er ter zake een administratieve […]