Maandelijkse archieven: april 2016


De digitale boekhouder.

Er is iets dat boekhoudprofessionals weten, maar heel wat burgers niet. Voor de nakoming van fiscale verplichtingen (aangifte belastingaangifte en verplichte formulieren) blijft hun werk zich maar toenemen, terwijl dat van ambtenaren omgekeerd evenredig blijft afnemen. De reden is de constante ontwikkeling van elektronische diensten (Tax on web, Biztax, Prm-on-web, Intervat etc.) afgestemd op de […]


Vennootschapsbelasting – voordeel alle aard – aanslag geheime commissielonen

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 24.02.2015 – De rekening-courant op naam van de gedelegeerd bestuurder van de geïntimeerde vertoonde op 31 december 2007 een debetstand van 145.221,53 euro, op 31 december 2008 een debetstand van 172.165,02 euro en op 31 december 2009 een debetstand van 179.871,36 euro. De gedelegeerd bestuurder betaalde […]


Vzw Venb vs RPB

Arrest van het Hof van Beroep van Luik dd. 04.03.2015 – De belastingadministratie was van oordeel dat geïntimeerde niet diende te worden onderworpen aan de rechtspersonenbelasting zoals in haar aangifte, maar aan de vennootschapsbelasting. De vzw E. betwist de beslissing van appellante om haar te onderwerpen aan de vennootschapsbelasting, eerder dan aan de rechtspersonenbelasting. Het […]


PB – nevenactiviteit met recurrent verlies – beroepskosten – onredelijke uitgaven

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen van 22.05.2015 – Het geschil houdt verband met een aanslag in de personenbelasting, ingekohierd ten laste van een gemeentearbeider die een nevenactiviteit uitoefent op het vlak van het herstel van aanhangwagens en het onderhoud van grasmaaiers. De administratie weigerde de aftrek van de beroepskosten voor zover […]


Persoonlijke fout van de bestuurder of mandataris: burgerechtelijke en fiscale gevolgen

Wanneer een orgaan van een vennootschap of een mandataris die handelt in het kader van zijn mandaat een persoonlijke fout begaat, verplicht die fout de bestuurder of mandataris om deze persoonlijk te herstellen.   Dat is de conclusie waartoe het Hof van Cassatie kwam in een arrest van 11.09.2001 (rol nr. P.99.1742.N – StradaLex).   […]