Maandelijkse archieven: augustus 2016


Het gemengd gebruik van bedrijfsmiddelen : wijzigingen en toelichtingen

Situering Met ingang van 01.01.2011 werd een nieuw artikel 45, §1quinquies ingevoegd in het W.BTW (Artikel 12 van de wet van 29.12.2010 (BS 31.12.2010, 4de editie). Artikel 45, § 1quinquies, van het W.BTW bepaalt dat de belastingplichtige de btw geheven van de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, […]


VenB – bewijskrachtige boekhouding – aanstelling van een deskundige – evenredigheidsbeginsel

Arrest van het hof van Beroep van Bergen van 19.11.2015 – Het geschil houdt verband met aanslagen in de vennootschapsbelasting, en met name de kwestie van het bewijskrachtige karakter van een boekhouding. De administratie weigerde de aftrek van fiscale verliezen die werden gevorderd door een vennootschap en bracht het fiscaal resultaat terug tot nul. De […]