Maandelijkse archieven: oktober 2016


De flexi-jobs in de horeca

Op 01.12.2015 voerde de regering een maatregel in voor de horecasector, de zogenaamde flexi-job. Een werkgever in de horeca kan extra personeel aanwerven of extra uren betalen tegen gunstige voorwaarden. Zo zijn de geviseerde bezoldigingen vrijgesteld van personenbelasting (art. 38, §1, al. 1, 29° WIB 92) en van sociale bijdragen. Anderzijds zal de werkgever geen bijzondere […]


Een verbouwing die als een nieuwbouw kan worden beschouwd op het vlak van de BTW regelgeving

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 28.04.2015 – Er werd aan de appellanten een bouwvergunning verleend tot het verbouwen en uitbreiden van hun  woning. De aannemers hebben hun werken gefactureerd aan het btw-tarief van 6%. Ze gingen uit van de veronderstelling dat het om een verbouwing ging die niet als een nieuwbouw […]


Vzw: aangifte in de rechtspersonenbelasting in plaats van in de vennootschapsbelasting

Een vzw dient tijdig een belastingaangifte in in de rechtspersonenbelasting. De administratie oordeelt dat de vzw onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en stuurt een kennisgeving van aanslag van ambtswege. Mag de administratie op deze manier te werk gaan? Had ze niet eerder een bericht van wijziging van aangifte moeten sturen? Artikel 351 WIB 92 is nochtans […]


Belasting op basis van indiciën: uit welke tekenen en indiciën blijkt een hogere graad van gegoedheid dan uit de aangegeven inkomsten?

Artikel 341 uit het wetboek van inkomstenbelastingen laat de administratie toe om de belastbare grondslag van de belastingplichtigen te bepalen op basis van “tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten”. Zo mag de administratie er in geval van een niet-gerechtvaardigd indiciair deficit van uitgaan dat de hogere gegoedheid […]