Maandelijkse archieven: december 2016


Tenlasteneming van een huur voor privéhuisvesting van de zaakvoerder: VAA of werkelijke huur?

Het voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een woning aan een zaakvoerder of werknemer is welbekend. De werkgever of zijn vennootschap zijn eigenaar (of vruchtgebruiker) van de woning en de werknemer of zaakvoerder woont er gratis. Artikelen 36 al.2 WIB/92 en 18, §3, 2° kb WIB/92 regelen de modaliteiten van […]


Waaruit bestaan de 17 % verworpen uitgaven op het VAA auto?

Artikel 198, §1, 9° WIB 92 geeft aan dat “de kosten van in artikel 65 bedoelde voertuigen ten belope van 17 % van het in artikel 36, § 2 bedoelde voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig” geen beroepskosten zijn. Op die verworpen uitgave is vennootschapsbelasting verschuldigd, zelfs indien de […]


Personenbelasting – bedrijfsleidersbezoldiging – feitelijke vermoedens

Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 02.02.2016 – De administratie meent door vermoedens te kunnen aantonen dat alle in de betrokken belastbare tijdperken cash afgehaalde gelden te beschouwen zijn als bezoldigingen in de zin van artikel 32 WIB92. In deze kunnen de volgende gegevens als vaststaande feiten worden beschouwd: (1) De strafrechtelijke veroordeling […]