Maandelijkse archieven: februari 2018


Beroepskosten – kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen – bewijslast

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 11.10.2016 – Met de bestreden aanslag heeft de gentimeerde het aangegeven verlies voor de beroepsactiviteit van bouwen van atoomschuilkelders herleid tot 0,00 EUR, dit op grond van artikel 53, 10 WIB/1992 (kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen). Het feit dat er jarenlang een wanverhouding […]


Circulaire uitbreiding van de flexi-jobs

Circulaire 2018/C/23 over de uitbreiding van de flexi-jobs Bespreking van de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs en de vermelding van de vrijgestelde bezoldigingen uit flexi-jobs op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet. Personenbelasting ; belastbare grondslag in de PB ; beroepsinkomen ; vrijgesteld inkomen Welke maatregelen? Deze circulaire bespreekt de uitbreiding van het systeem van […]


Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)

Inleiding 1.1 Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)? Startende vennootschappen kunnen moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen. Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien. Als alle […]


Verwerking cadeaubon/voorschot in de horeca.

3.5. Bijzondere regels opeisbaarheid 3.5.1. Ontvangst van een cadeaubon/voorschot Strikt genomen hoeft er geen kasticket van een geregistreerd kassasysteem te worden uitgereikt bij de ontvangst van een voorschot, omdat de levering van goederen nog niet heeft plaatsgevonden of de dienst nog niet voltooid is. De betaling van een voorschot maakt de btw echter opeisbaar en […]


Onderhoudsbijdragen zijn aftrekbaar op voorwaarde dat de vastgestelde vervaldagen worden nageleefd

Menig belastingplichtige is op een bepaald ogenblik onderhoudsgeld verschuldigd. Dit kan zijn oorsprong vinden in een gerechtelijke beslissing die bijvoorbeeld volgt op een echtscheiding of voortkomen uit vrijwillige betalingen (in toepassing van een akkoord tussen schuldeiser en schuldenaar) die uitgevoerd worden te voordele van een ouder of een kind die tijdelijk of permanent bijstand nodig […]