Maandelijkse archieven: mei 2018


Fiscale aftrekbaarheid in de vennootschap van vooruitbetaalde kosten

  In een circulaire van 10.04.2018 becommentarieerde de administratie het nieuwe artikel art. 195/1 WIB 92 dat bepaalt dat vanaf 1 januari 2018 “de kosten die werkelijk zijn betaald of gedragen, of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt in het belastbare tijdperk, en die geheel […]


Privacy van pc’s bij een belastingcontrole

  De wet laat belastingcontroleurs toe om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de lokalen binnen te vallen waar de belastingplichtige zijn activiteiten uitoefent, om er met name: alle boeken en de stukken die zich daar bevinden te onderzoeken, door middel van de gebruikte uitrusting en met de bijstand van de vereiste persoon, de betrouwbaarheid […]


Gift aan stichtingen die afhangen van universitaire ziekenhuizen zorgen voor belastingvermindering

Wie een gift in geld doet aan een stichting die opgericht is door een erkend universitair ziekenhuis of een gelijkwaardige instelling uit een andere EER-lidstaat, specifiek voor het beheer van deze giften en andere liefdadigheidsgelden, kan daar voortaan een belastingvermindering voor krijgen. Die belastingvermindering bedraagt 45% van de werkelijk gedane gift en geldt vanaf het […]


Vennootschapsbelasting, net aangepast en nu een hervorming in aantocht.

De wetgevingspraktijk wordt slechter met de dag. Een recente illustratie hiervan is de hervorming van de vennootschapsbelastingen die met haar pompeuze titel ook betrekking heeft op andere materies die geen verband houden met vennootschappen. We raken er stilaan aan gewend aangezien de wetgeving op de sociale cohesie ook talloze fiscale maatregelen telt, waaronder een wijziging […]


Cateringskosten als reclamekosten.

  We hebben het er al vaak over gehad. Cateringuitgaven zijn kosten waarop de btw 100 % aftrekbaar is wanneer ze worden gedaan in het kader van reclame-evenementen. Dat gaat echter niet op voor inkomstenbelastingen omdat artikel 53, 8 is bedoeld voor een beperking van de aftrekbaarheid van onthaalkosten die gedaan worden in het kader […]