Aanpassing toekenningsvoorwaarde subsidies van Vlaamse KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidies.

Vlaamse KMOs en vrije beroepers kunnen via de kmo-portefeuille (webtoepassing) van de Vlaamse overheid steun krijgen voor ondernemerschapsbevorderende diensten (opleiding en advies), die een dienstverlener verleent aan en ten behoeve van die ondernemingen en vrije beroepers. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bv. het opstellen van een communicatieplan voor hun bedrijf.

De steun bedraagt 10.000 euro per kalenderjaar voor kleine ondernemingen; het steunpercentage bedraagt 40% van de in aanmerking komende kosten. Middelgrote ondernemingen krijgen maximum 15.000 euro per kalenderjaar; het steunpercentage voor deze ondernemingen bedraagt 30% van de in aanmerking komende kosten.

Via de kmo-groeisubsidie kunnen de KMOs en vrije beroepers die een groeisprong willen realiseren, van de Vlaamse Regering steun krijgen voor het verwerven van de kennis die nodig is om te groeien. Om die kennis te verwerven, kunnen ze vrij kiezen om ofwel met een externe dienstverlener samen te werken en dus advies aan te kopen, ofwel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost, met een maximum van 25.000 euro voor advies en/of 25.000 euro voor aanwerving.

Via haar besluit van 14 december 2018 wijzigt de Vlaamse Regering nu de algemene voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van deze steun.

De nieuwe regels zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 april 2016(!).

Definitie KMO

De grootte van de onderneming, bepaald in de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening, wordt vastgesteld op basis van een verklaring op erewoord van de onderneming, en op basis van de bepalingen van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016.

De Vlaamse Regering preciseert nu dat onder algemene groepsvrijstellingsververordening moet worden verstaan: de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorie steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB.L. 26 juni 2014, 187, p. 1 – 78), en de latere wijzigingen ervan.

Algemene voorwaarden

Er wordt alleen steun verleend aan ondernemingen die voldoen aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest.

Nieuw is dat de onderneming op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht hebben lopen waarbij de toegekende steun wordt teruggevorderd, om in aanmerking te komen voor steun.

Voortaan mag bij een steunaanvraag voor kmo-groeitrajecten via de kmo-groeisubsidie, de onderneming op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen negatief eigen vermogen hebben.

Uitbetaling steun

 

Er wordt sinds 1 april 2016(!) ook geen subsidie meer uitbetaald aan ondernemingen die een procedure op basis van regionaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Dat blijft ook gelden voor ondernemingen die een procedure hebben lopen op basis van Europees en nationaal recht.

Als er een procedure tot terugvordering loopt, wordt de uitbetaling van de subsidie voortaan opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat het terug te vorderen bedrag is terugbetaald of de procedure tot terugvordering is afgelopen.

De voorwaarde dat er geen subsidie wordt uitbetaald aan ondernemingen die in moeilijkheden zijn of achterstallige schulden hebben bij de RSZ, wordt geschrapt.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende diverse aanpassingen van de besluiten van de Vlaamse Regering ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband, BS 11 februari 2019 (art. 16-19 en art. 27).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail