Afschaffing beroepskosten 120 % aftrek (grotendeels)

Voor een aantal kosten/investeringen bestaat een fiscale voordeelregeling die u toelaat de kosten voor 120 % af te trekken. Deze gunstregelingen worden binnenkort grotendeels afgeschaft. Een overzicht van de huidige stand van zaken en de wijzigingen.

 

Collectief vervoer
Sinds aanslagjaar 2003 bestaat de 120 %-aftrek al voor kosten van door de werkgever (of een groep werkgevers) georganiseerd gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met minibus, autobus of autocar (art. 64teren 190bisWIB 1992).

Enige toelichting:

 • Deze kosten zijn onder andere: afschrijvingen, onderhoud en herstelling, brandstof, verkeersbelasting, verzekeringen, enz. Volgens de fiscus komen volgende kosten niet in aanmerking: de financieringskosten, de kosten van de chauffeur (dit laatste wanneer het vervoer niet is uitbesteed aan derden). Gebruikt u voertuig ook nog voor andere doeleinden dan moet u een passende opsplitsing maken.
 • Een werkgever of een groep van werkgevers organiseert het vervoer. Zij bepalen de regels en voorwaarden en superviseren het gebruik.
  Ze mogen hiervoor wel beroep doen op een externe onderneming.
 • Het moet gaan om door de werkgever georganiseerd collectief vervoer. Dit betekent onder andere dat voor de gunstregeling niet in aanmerking komen: de ten laste neming van kosten van openbaar vervoer, bijvoorbeeld abonnementen, passes, tickets voor pendelverkeer, reiskaarten, enz.
 • Vervoer van personeelsleden.
 • De afstand is de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, of een deel van dit traject (bijvoorbeeld tussen een bushalte, station of opstapplaats en de onderneming). Deze regeling geldt niet voor de verplaatsing tussen de zetel van de onderneming en een werf.
 • Alleen het vervoer met minibus, autobus of autocar komt in aanmerking. Elk ander transportmiddel is uitgesloten (bv. een gemeenschappelijke taxi). Het voertuig kan eigendom zijn van de werkgever maar ook gehuurd of geleased.
 • Bij de bepaling van een latere meer- of minderwaarde wordt geen rekening gehouden met de genoten verhoogde aftrek.
 • Bij een vennootschap moet voldaan worden aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde en dit voor alle kosten die 120 % aftrekbaar zijn.

Afschaffing: de wet van 25 december 2017tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS29 december 2017) schaft deze gunstregeling af, zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020.

Veiligheid

Sinds 1 januari 2009 zijn bepaalde kosten van beroepsmatige beveiliging voor 120 % aftrekbaar als beroepskost. Deze verhoogde aftrek is van toepassing voor:

 • de abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale; dit geldt echter niet voor de kosten van assistentie en interventie na een alarm;
 • de kosten met betrekking tot het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor het verrichten van beveiligd geldtransport;
 • de kosten met betrekking tot het beroep doen door een groep van ondernemingen op een vergunde bewakingsonderneming voor het toezicht op en de bescherming van roerende en onroerende goederen.

De factuur van de vergunde alarmcentrale wordt het best opgesplitst in kosten voor het abonnement (120 % aftrekbaar) en kosten voor de interventies (100 % aftrekbaar). Maakt de factuur geen onderscheid, dan is het volledige bedrag slechts 100 % aftrekbaar.

Opmerking
Deze regels gelden alleen voor diensten. Dit mag u niet verwarren met de verhoogde investeringsaftrek die toepasbaar is voor onder andere investeringen in beveiliging van beroepslokalen.

Afschaffing: de wet van 30 juli 2018 (BS10 augustus 2018) houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen schaft deze gunstregeling af voor vennootschappen, vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020.
In de personenbelasting blijft deze gunstmaatregel wel bestaan.

Elektrische voertuigen
De kosten van een voertuig, andere dan brandstofkosten, zijn voor een vennootschap voor 120 % aftrekbaar indien dat voertuig geen CO2-uitstoot heeft (0 gr/km).

Daarvoor moet de vennootschap voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde.
Zo worden bijvoorbeeld de jaarlijkse afschrijvingen van dergelijk voertuig elk jaar verhoogd met 20 %. Deze afschrijvingen boven de aanschaffings- of beleggingswaarde komen niet in aanmerking voor het bepalen van latere meer- of minderwaarden.

In de praktijk wordt hier natuurlijk gedacht aan elektrische voertuigen.

In de personenbelasting is deze 120 %-aftrek ook van toepassing sinds 1 januari 2018 omdat het Zomerakkoord sinds die datum de aftrek voor personenwagens gelijkgesteld heeft met de aftrekregels van de vennootschapsbelasting. Voordien was ook een elektrisch voertuig in de personenbelasting 75 % aftrekbaar.

Afschaffing: de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS29 december 2017) schaft deze gunstregeling af vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020. Deze afschaffing geldt zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting.

Fietsen
Kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden (ook dit geldt zowel voor loontrekkenden als voor bedrijfsleiders) voor hun woonwerkverplaatsingen aan te moedigen, zijn voor 120 % aftrekbaar als beroepskost.

Deze kosten zijn bijvoorbeeld:

 • aankoop van fietsen en hun toebehoren die ter beschikking staan voor het personeel;
 • kosten van onderhoud en herstel van bedrijfsfietsen;
 • het verwerven, bouwen of verbouwen van een onroerend goed dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren voor de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van een kleedruimte of sanitaire ruimte (al dan niet met douches).

Opgepast
Voor een vennootschap geldt de aftrek van 20 % extra afschrijvingen op voorwaarde dat zij de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde (boeking op een afzonderlijke rekening van het passief) naleeft. Dit betekent dat de vennootschap op dit bedrag ooit belastingen betaalt en dat uiterlijk bij de vereffening van de vennootschap.

Afschaffing: de wet van 30 juli 2018 (BS10 augustus 2018) houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen schaft deze gunstregeling af voor vennootschappen, vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020.
In de personenbelasting blijft deze gunstmaatregel wel bestaan.

Vennootschapsbelasting geschraptPersonenbelasting geschrapt
Collectief vervoer

x

x
Veiligheid

x

Elektrische voertuigen

x

x

Fietsenx

Besluit

Zoals u kan vaststellen (en ook mag blijken uit onderstaande tabel), blijft de 120 %-aftrek in de toekomst alleen nog bestaan in de personenbelasting en dit alleen nog voor twee soorten kosten, nl.:

 • kosten van beroepsmatige beveiliging;
 • en kosten van fietsen gebruikt voor woonwerkverplaatsingen.

Bron: Monkey

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail