BTW – 6% op het verwijderen van een stookolietank in het kader van een renovatie of herstelling van een woning

Arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen dd. 08.04.2014 – De betwisting heeft betrekking op de vaststelling van het tarief van de BTW voor het verwijderen of buiten gebruik stellen van stookolietanks meer bepaald de vraag of het verwijderen en buiten gebruik stellen van een stookolietank uitgevoerd aan een privé woning “de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het behoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning” tot voorwerp hebben (artikel 1 bis §1, 1° KB nr. 20 van 20 juli 1970). Eiseres houdt zich bezig met het buiten gebruik stellen en opruimen van stookolietanks van particulieren en had hiervoor meermaals 6% BTW toegepast. De administratie was van oordeel dat 21% moest worden toegepast omdat dergelijke werken volgens haar afbraakwerken zijn. De eerste rechter volgde dit standpunt en wees de vordering af omdat eiseres, die niet het normale tarief toepast, de bewijslast heeft dat het verlaagde tarief van 6 % toepasselijk is en dat zij niet kon bewijzen dat haar werken samengaan met andere werken aan de verwarming en/of een onderdeel vormen van een groter geheel van werkzaamheden aan de woning en/of de verwijderde en/of buiten gebruik gestelde olietank wordt vervangen door een nieuwe verwarmingsinstallatie. De eerste rechter besliste eveneens dat de geldboete van 10 % wettelijk, voldoende gemotiveerd en in redelijke verhouding staat met de gepleegde inbreuk en met de ernst van de feiten. Ook het hof stelt zich de vraag of de uitgevoerde werken aan de betrokken privéwoningen namelijk het buiten gebruik stellen en opruimen van stookolietanks van particulieren al dan niet beantwoorden aan “handelingen die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud met uitsluiting van de reiniging geheel of ten dele van een woning” tot voorwerp hebben. Daarbij zullen volgens het hof de werkelijke aard van de werken en het uiteindelijke resultaat primeren.  Uit voorgelegde attesten oordeelt het hof dat de werkzaamheden van eiseres niet los staan op zichzelf en deel uitmaken van een renovatie of herstelling aan de woning. Het feit dat de nieuwe installatie geplaatst wordt door iemand anders doet geen afbreuk aan voorgaande, aldus het hof. De stookolietanks zijn ook met de woning verbonden door middel van leidingen en vormen een onmisbaar deel van de verwarmingsinstallatie van een woning. De stookolietanks, alsook de gerenoveerde verwarmingsinstallatie zijn aangehecht aan een gebouw en maken deel uit van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming. Op basis van voormelde gegevens is het hof van oordeel dat eiseres voldoende aantoont dat de werken die zij heeft uitgevoerd kaderen binnen het herstellen en waar nodig vernieuwen van een bestaand pand waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen overeenkomstig artikel 1bis van het KB nr.20 en rubriek XXXI van tabel A.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail