Categorie archieven : Nieuws


Hoe moet u volgens de minister de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging en de invoering van een afzonderlijke aanslag op een bezoldigingstekort. Op 24.10.2018 werden hierover aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord? […]


VAA bedrijfswagen lager in 2019!

De gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens steeg met 2gram het afgelopen jaar. Geen goed nieuws voor het milieu. Vreemd genoeg daalt hierdoor het voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? Jaarlijkse herziening CO2-uitstoot…De referentie-uitstoot wordt elk jaar herzien in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de in Belgie nieuw […]


De Brexit? Wat in verband met de douanecampagne van de Europese Commissie.

Belanghebbenden en nationale en Europese overheden moeten zich voorbereiden op twee scenario’s:   Als er vr 30 maart 2019 een geratificeerd terugtrekkingsakkoord ligt, is het EU-recht niet meer van toepassing op en in het VK vanaf 1 januari 2021, d.w.z. na een overgangsperiode van 21 maanden. Het terugtrekkingsakkoord bevat de mogelijkheid voor een eenmalige verlenging […]


FAQ in verband met belastingvermindering dakisolatie.

Vanaf aanslagjaar 2014 (d.w.z. uitgaven vanaf het jaar 2013) werd de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven opgeheven, behalve voor de uitgaven voor dakisolatie (art. 145/47 WIB 92 en art. 63(18/15) KB/WIB 92). Vanaf aanslagjaar 2015, zijn de gewesten exclusief bevoegd voor een reeks van belastingverminderingen, waaronder de belastingvermindering voor dakisolatie. Verschillende gewesten hebben deze belastingvermindering […]


Nieuw vanaf mei! Mogelijkheid tot vaderschapsverlof voor zelfstandigen.

Wie als werknemer vader wordt, heeft recht op 10 dagen vaderschapsverlof. Tot op vandaag hebben zelfstandige papas en meeouders hier geen recht op. Daar komt vanaf 1 mei van dit jaar verandering in. Wie krijgt recht op geboorteverlof of vaderschapsverlof? Vanaf 1 mei 2019 zullen zelfstandigen die vader of meeouder worden, recht hebben op vaderschaps- […]


Nieuwe circulaire over grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligerswerk

De grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligers bedragen voor het aanslagjaar 2020 (vergoedingen vanaf 1 januari 2019) 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar.   Clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid kunnen in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden aan hun onbezoldigde vrijwilligers vergoedingen als forfaitaire terugbetalingen van […]


Aanpassing toekenningsvoorwaarde subsidies van Vlaamse KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidies.

Vlaamse KMOs en vrije beroepers kunnen via de kmo-portefeuille (webtoepassing) van de Vlaamse overheid steun krijgen voor ondernemerschapsbevorderende diensten (opleiding en advies), die een dienstverlener verleent aan en ten behoeve van die ondernemingen en vrije beroepers. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bv. het opstellen van een communicatieplan voor hun bedrijf. De steun bedraagt […]


Hogere bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten vanaf 1 maart 2019

Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dat is het gevolg van een indexering. De nieuwe tarieven zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2019. Vanaf 1 maart 2019 zal het Bestuur van het Belgisch Staatsblad volgende […]


Afschaffing beroepskosten 120 % aftrek (grotendeels)

Voor een aantal kosten/investeringen bestaat een fiscale voordeelregeling die u toelaat de kosten voor 120 % af te trekken. Deze gunstregelingen worden binnenkort grotendeels afgeschaft. Een overzicht van de huidige stand van zaken en de wijzigingen.   Collectief vervoer Sinds aanslagjaar 2003 bestaat de 120 %-aftrek al voor kosten van door de werkgever (of een […]