Voorafbetalingen aj. 2019: vierde kwartaalbetaling ten laatste op 20 december 2018

Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers moetenten laatste op 20 december 2018hun vierde kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) doen.
Voor vennootschappen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen met een boekjaar van minder dan 12 maanden, gelden speciale regels.

Voordelen

Het voordeel dat aan de vierde kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aj. 2019 verbonden is, bedraagt1,50%van het bedrag van deze vierde kwartaalbetaling.
Voorvennootschappenwaarbij het aanslagjaar 2019 verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1 januari 2018 aanvangt, is het bedrag van het voordeel evenwel gelijk aan de som van volgend product: bedrag van VA 4 x4,50%.

Vermeerderingspercentage

Het gemiddelde vermeerderingspercentage voor wie in 2018 (aj. 2019) te weinig of niet voorafbetaalt, is2,25%.
Voorvennootschappenwaarbij het aanslagjaar 2019 verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018 bedraagt het tarief van de vermeerdering6,75%.
N.v.d.r.: de belastingadministratie specificeert dat de vermeerdering ook van toepassing is op de fairnesstax (art. 219ter, WIB 1992).
Vanaf het aanslagjaar 2019 bedraagt het basispercentage voor de berekening van de vermeerdering bij voorafbetalingen voorvennootschappenten minste 3%. Dat betekent dat de vermeerdering altijd minstens 6,75% bedraagt, nl. 3% x 2,25%.
Daarnaast wordtin de vennootschapsbelastingde niet-toepassing van de vermeerdering – wanneer het bedrag ervan lager is dan 0,50% van de belasting waarop zij is berekend of 50 euro vanaf het aanslagjaar 2019 afgeschaft.
In de personenbelastingblijft deze uitzondering op de vermeerdering bestaan.

Bonificatie

Naast voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook de voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie.
Een bonificatie of belastingvermindering wordt verleend aan natuurlijke personen die de tot 106% verhoogde totale belasting, verminderd met de voorheffingen, de andere verrekenbare bestanddelen (FBB) en de voorafbetalingen die nodig zijn om een belastingvermeerdering te vermijden, bij wijze van voorafbetaling voldoen.
Indien hun belastbare inkomsten, inkomsten met vermeerdering omvatten, worden de voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) bij voorrang gebruikt om die vermeerdering te vermijden. Enkel het saldo komt in aanmerking voor het verlenen van een eventuele bonificatie.
De belastingplichtige kan uiteraard vrij het bedrag bepalen dat hij vooraf wenst te betalen. De belastingadministratie raadt aan om ieder kwartaal n vierde van het vermoedelijke belastingsupplement te storten.
Debonificatie-interestvoor vrijwillige voorafbetalingen doorparticulierenbedraagt0,75%op het bedrag dat gestort wordt tegen 20 december 2018.

Gemeenschappelijke aanslag

Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echtgenoten (gehuwden of wettelijk samenwonenden) wordt gevestigd, dan wordt de vermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen berekend per echtgenoot en op basis van de eigen inkomsten van elke echtgenoot (volledige decumul) (art. 2, 1, 2 en 3, WIB 1992). Ook de bonificatie voor voorafbetaling wordt op deze manier berekend.
Dit betekent dat iedere echtgenoot ook in 2018 (aj. 2019) persoonlijk zijn voorafbetalingen zal moeten doen. Het Inningscentrum Voorafbetalingen vraagt aan al wie voor de eerste keer een persoonlijke voorafbetaling wil doen, om in de zone mededeling het ondernemingsnummer te vermelden (ondernemingsnummer als btw-plichtige of werkgever), of er de vermelding nieuw op te nemen, gevolgd door het rijksregisternummer (geen ondernemingsnummer).
Een echtgenoot die een deel van zijn winst of zijn baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die te veel heeft voorafbetaald, mag dat teveel nog wel gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden (art. 86enart. 157, WIB 1992).

Vennootschappen met gebroken of verkort boekjaar

Voor vennootschappen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen waarvan het boekjaar minder of meer dan 12 maanden bedraagt, geldenspeciale regels.

Rekeningnummers

De voorafbetalingen moeten vr elke vervaldatum gestort of overgeschreven worden op n van de volgende rekeningnummers van het Inningscentrum Voorafbetalingen, North Galaxy, Toren A, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel, tel. 0257/640.40, fax 0257/995.10:
voor devennootschappen: op rekening IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB van het Inningscentrum Voorafbetalingen Vennootschappen;
voor denatuurlijke personen: op rekening IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB van het Inningscentrum Voorafbetalingen Natuurlijke personen.
Omdat er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de belastingadministratie aan om niet te wachten tot de vervaldag om te betalen.
Opgelet !
Betalingen die na de vervaldatum bij het Inningscentrum Voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail