Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor jou?

Zelden ging een wetsvoorstel meer over de tongen dan de nieuwe regeling rond vennootschappen.Het ontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was klaar in december 2018, maar de val van de regering maakt een tijdige behandeling onzeker.Op 28 februari 2019 hakte het parlement dan toch de knoop door. De nieuwe vennootschapswet wil zakendoen moderner, flexibeler en eenvoudiger maken, en dat werd hoog tijd. Maar wat betekent deze mijlpaal nu voor jou? Lees even dit artikel door, en je bent helemaal mee.

Hervorming van het vennootschapsrecht: wat wijzigt er voor jou?

 

 

1. Het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt.

Het vorige wetboek maakte een onderscheid tussen

 • handelsvennootschappendie een commercieel doel hebben, bijvoorbeeld een bouwbedrijf;
 • burgerlijke vennootschappendie geen commercieel doel hebben, zoals de gemeenschappelijke praktijk van twee artsen.

 

Het nieuwe wetboek van vennootschappen beschouwt alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen als ondernemingen.Dit betekent dat burgerlijke vennootschappen en verenigingen ook het faillissement zullen kunnen aanvragen. Dat recht was tot nu toe voorbehouden aan handelsvennootschappen.Bevoegde rechtbank voor alle ondernemingen is de nieuwe ondernemingsrechtbank, de vroegere rechtbank van koophandel.

2. Van 17 vennootschappen naar 4.

Van een vereenvoudiging gesproken. De ratjetoe van 17 rechtsvormen wordt teruggebracht tot een kwartet.

 

 

 

De Europese vennootschap en het economisch samenwerkingsverband veranderen niet. Deze vennootschapsvormen vallen immers onder Europees toezicht.

 

3. Hoe zit het met mijn financile verantwoordelijkheid?

Wat betekent voldoende aanvangsvermogen?

Net als de BVBA schermt de BV je privvermogen af, wanneer je bedrijf in woelig vaarwater komt. De BV is echter kapitaalloos. Dit betekent dat je niet langer verplicht bent om het minimumkapitaal van 18.550 euro op tafel te leggen.In de plaats komt een toereikend aanvangsvermogen. Met andere woorden: de vennootschap moet bij de start genoeg eigen vermogen hebben om haar activiteiten uit te voeren.

 

Dit nieuwe criterium sluit beter aan op de realiteit van de nieuwe vennootschap. De kapitaalvereiste is niet meer absoluut of arbitrair, maar kan afgestemd worden op de werkelijke behoeften. De inbreng kan trouwens ook in de vorm van zogenaamde nijverheid, een idee of zelfs arbeidstijd dit wil zeggen: als kapitaal en leningen. Zelfs een inbreng in natura is mogelijk, in de vorm van knowhow.

 

Hoe zit het met jouw aansprakelijkheid?

Hou er wel rekening mee dat je als oprichter twee jaar lang aansprakelijk blijft voor deze vereiste. Dat maakt een goed en doordacht financieel plan belangrijker dan ooit. De nieuwe vennootschapswet legt daarvoor zelfs enkele criteria op, met elementen die het plan zeker moet bevatten.

 

Je aanvangsvermogen bij de oprichting moet duidelijk toereikend zijn voor de normale uitoefening van je activiteit gedurende ten minste twee jaar.Is dat niet het geval, en gaat je zaak binnen drie jaar op de fles? Dan ben je als oprichter hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van je vennootschap. Neem daarom geen enkel risico: bereid je financieel plan goed voor en stap met het resultaat gerust naar je boekhouder of accountant.

 

De notaris neemt je financieel plan in ontvangst, bij het opstellen van de oprichtingsakte. Hij gaat na of het plan beantwoordt aan alle criteria. Maar let wel: de notaris doet geen inhoudelijke controle.

 

Ook het dividend is een belangrijk verschil.

Om een dividend uit te keren, moet je bedrijf eerst slagen voor een balans- en liquiditeitstest. Dit betekent dat na de uitbetaling van het dividend

 1. je eigen vermogen niet negatief wordt;
 2. je alle opeisbare schulden van de komende 12 maanden kan betalen.

 

4. Het wordt eenvoudiger om je positie als sleutelfiguur te versterken.

Je bent niet langer verplicht om een vennootschap op te richten met meerdere personen.

In de nieuwe vennootschapswet kan eenNVmaar1 bestuurderhebben,tegenover 3in de vorige versie. Bovendien wordt het bijna onmogelijk om deze bestuurder af te zetten.Dat opentnieuwe mogelijkheden bij familiale overdracht.Aandelen kunnen reeds aan de kinderen geschonken worden terwijl de pater familias als enige bestuurder wordt aangeduid. Heeft hij het vetorecht? Dan is het voor de kinderen bijna onmogelijk om hun vader te ontslaan.

De statuten van een NV kunnen een opvolger aanduiden voor het geval de enige bestuurder overlijdt. Voor de BV(BA) was dat al langer mogelijk.
Voor deCVblijft het minimum van3 oprichtersbestaan. Voor demaatschapzijn dat erminimum 2.

 

5. In een NV en BV kan je aandelen uitgeven met meervoudig stemrecht.

In principe heeft elk aandeel 1 stem. Statuten kunnen echter afwijken voor:

 • aandelen met meervoudig stemrecht;
 • aandelen zonder stemrecht;
 • aandelen die alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen stemmen.

Om aandelen met meervoudig stemrecht uit te geven, moet je dus de statuten van de onderneming wijzigen.

 • Niet-genoteerde vennootschappen moeten de uitgifte van deze aandelen goedkeuren met 75% van de stemmen.
 • Bij genoteerde vennootschappen is een twee derde meerderheid nodig. Zo kunnen deze bedrijven trouwe aandeelhouders belonen met dubbel stemrecht. Dit voorrecht is daarom alleen mogelijk voor volstortte aandelen die minstens 2 jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder staan.

 

6. Je bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt.

Het bedrag waarvoor je als bestuurder aansprakelijk bent, wordt afgestemd op de grootte van je onderneming. Die som kan schommelen van 125.000 euro tot 12 miljoen euro. Let wel: de beperking geldt niet voor alle fouten. Hogere bedragen blijven mogelijk bij bedrieglijk opzet en onbetaalde sociale bijdragen, btw en bedrijfsvoorheffing.

 

7. Invoering van de statutaire zetel.

Door afstand te doen van de werkelijke zetelleer wil de wetgever de aantrekkelijkheid van Belgi als vestigingsland verhogen voor internationaal agerende ondernemingen.

 • Het vennootschapsrecht geldt van het land waar de statutaire zetel is gevestigd.
 • Grensoverschrijdend verhuizen wordt eenvoudiger omdat duidelijker is welk nationaal vennootschapsregime van toepassing is.
 • De verplaatsing van de zetel heeft enkel gevolgen voor het vennootschapsrecht. Onder meer het fiscaal recht, sociaal recht, insolventierecht en milieurecht blijven ongewijzigd.
 • Een Belgische vennootschap kan haar zetel verplaatsen naar een ander land en zo het recht van dat land aannemen.
 • De statuten moeten uitdrukkelijk het gewest van de zetel vermelden. Verhuizen binnen het gewest kan via een gewone beslissing van het bestuursorgaan.

 

Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor je huidige vennootschap?

 

 

Op 1 mei 2019 is de nieuwe wet van kracht. Start je na die datum een vennootschap op, dan moet je voor de rechtsvorm een keuze maken uit het nieuwe kwartet: BV, NV, CV of maatschap.

 

Voor bestaande vennootschappen (zijnde vennootschappen die op 1 mei 2019 reeds rechtspersoonlijkheid hebben) is er een overgangsregeling voorzien. Volgens het uiteindelijke Wetboek, gebeurt de overgang naar het nieuwe recht in vier fases:

 1. Een aantalalgemene bepalingenzullenonmiddellijk van toepassingzijn, en dan vooralin het geval er geschillen zijn. Zo is er voor procedures van de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling (uittreding, uitsluiting) voorzien dat de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing worden op elke procedure die vanaf dan wordt opgestart. Voor de regels die gerelateerd zijn aan de bestuurdersaansprakelijkheid is er voorzien dat deze onmiddellijk van toepassing zijn op schadegevallen na 1 mei 2019.
 2. Er zal eenopt-inmogelijkheid zijn: vanaf1 mei 2019, kan iedere vennootschap haar statuten vrijwillig aanpassen aan de nieuwe regels. Vanaf die dag volg je dus de nieuwe regels. Maar je kan er ook voor kiezen om nog wat langer te wachten.
 3. Op1 januari 2020worden dedwingende regels op bestaande vennootschappen van toepassing.Alle bepalingen in hun huidige statuten, die hiermee niet strijdig zijn, blijven wel nog gelden tot ze ze een statutenwijziging hebben gedaan.Vanaf 1 januari 2020 krijg je nog 4 extra jaren om je nieuwe vennootschapsvorm in je statuten te vermelden. Vanaf je eerste statutenwijziging na 1 januari 2020, zal de vennootschap aan alle nieuwe regels moeten voldoen.
 4. Vorm je jouw vennootschap niet zelf om voor1 januari 2024? Dan krijg jevan rechtswege de dichtst aanleunende rechtsvorm. De wet zal bepalen welke regels die vennootschappen dienen te volgen. Zo zullen op alle comm.va’s de regels van de nv met enige bestuurder van toepassing zijn.

 

Ben je een vrij beroep met een coperatieve vennootschap (CV)?

Dan zal je wellicht voor een andere vennootschapsvorm moeten kiezen. In de nieuwe vennootschapswet is de CV immers alleen nog bedoeld voor echte coperaties. Met andere woorden: vennootschappen die economische en sociale behoeften ontwikkelen of die voldoen aan de behoeften van hun aandeelhouders.Wellicht kan je jouw huidige samenwerkingsverband met andere vrije beroepers omvormen naar een BV. Ook daar kan je net als in je huidige CV vlot in- en uitstappen. Belangrijk: wees er wel op tijd bij. Als je te laat omvormt, kan je door het gerecht ontbonden worden. Al zal de rechtbank in de praktijk wel rekening houden met een overgangsperiode.

 

Bron: Xerius

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail